Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


Κεφάλαιο 43
 Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

ΠΟΣΑ

ΤΙΜΕΣ

Αρχική Τιμή (πριν τις εκπτώσεις)

100

χ

Τελική Τιμή (μετά την έκπτωση)

80

130

Απάντηση: Πριν τις εκπτώσεις τα παπούτσια στοίχιζαν 162,5 €

Αν η Αρχική Τιμή ήταν 100€

Θα πληρώναμε 80 € (100-20)

Ποια ήταν η Αρχική Τιμή (χ)

Αν πληρώσουμε 130 €

Απάντηση: Πριν τις εκπτώσεις τα παπούτσια στοίχιζαν 162,5 €

χ = 100 .


χ =


χ = 162.5 €  η Αρχική Τιμή

130

80

13000

80

ΠΟΣΑ

ΤΙΜΕΣ

Αρχική Τιμή (κάτοικοι πριν την αύξηση - το 2001)

100

χ

Τελική Τιμή (κάτοικοι μετά την αύξηση - το 2011)

105

1134

Απάντηση: Το Νεραϊδοχώρι είχε 1080 κατοίκους το 2001.

Αν  το 2001 ήταν 100  κάτοικοι

θα γινόταν 105 το 2011 (100+5)

Πόσοι ήταν το 2001; (x)

αφού τώρα είναι 1134  κάτοικοι;

Απάντηση: Το Νεραϊδοχώρι είχε 1080 κατοίκους το 2001.

χ = 100 .


χ =


χ = 1080 κάτοικοι το 2001 , η Αρχική Τιμή

1134

105

113400

105

Πρόβλημα

Ένα ζευγάρι παπούτσια στις εκπτώσεις πωλείται 130 € , με ποσοστό έκπτωσης 20%. Πόσο κόστιζαν τα παπούτσια πριν από τις εκπτώσεις;

Στο πρόβλημα γνωρίζουμε:

1ος Τρόπος

Με πίνακα τιμών όπως στα ανάλογα ποσά.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ :

Αν η τιμή πριν τις εκπτώσεις (Αρχική Τιμή) ήταν 100 €
η  Τιμή στις εκπτώσεις (Τελική Τιμή) θα ήταν 80 €   (100-20)
                         

Τώρα που η Τελική Τιμή είναι 130 €
ποια ήταν η Αρχική Τιμή;

Αφού τα ποσά είναι ανάλογα λύνουμε με τα σταυρωτά γινόμενα:


80 . χ = 130 . 100

80 . χ = 13000

χ  = 13000 : 80

χ = 162.5 €  η Αρχική Τιμή

2ος Τρόπος

Με απλή μέθοδο των τριών όπως στα ανάλογα ποσά.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ :

Αν η τιμή πριν τις εκπτώσεις (Αρχική Τιμή) ήταν 100 €
η  Τιμή στις εκπτώσεις (Τελική Τιμή) θα ήταν 80 €   (100-20)
                         

Τώρα που η Τελική Τιμή είναι 130 €
ποια ήταν η Αρχική Τιμή;

ΘΥΜΑΜΑΙ

Στην απλή μέθοδο των τριών στα ανάλογα ποσά
πολλαπλασιάζω τον αριθμό που είναι πάνω από το x
με το αντεστραμμένο κλάσμα των άλλων δύο αριθμών .

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 , το Νεραϊδοχώρι έχει 1134 κατοίκους , παρουσιάζοντας αύξηση 5 % σε σχέση με την απογραφή του 2001.
Πόσους κατοίκους είχε το Νεραϊδοχώρι το 2001;

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ :

Αν οι κάτοικοι το 2001  (Αρχική Τιμή) ήταν 100
το 2011  θα γινόταν     (Τελική Τιμή )   105    (100+5)
                         

Τώρα που είναι 1134 κάτοικοι (το 2011 - Τελική Τιμή)
        πόσοι  ήταν το 2001;  (Αρχική Τιμή )

Στο πρόβλημα γνωρίζουμε:


1ος Τρόπος

Με πίνακα τιμών όπως στα ανάλογα ποσά.

Πρόβλημα

Αφού τα ποσά είναι ανάλογα λύνουμε με τα σταυρωτά γινόμενα:


105 . χ = 1134 . 100

105 . χ = 113400

χ  = 113400 : 105

χ = 1080 κάτοικοι  η Αρχική Τιμή , στην απογραφή του 2001

ΘΥΜΑΜΑΙ

Στην απλή μέθοδο των τριών στα ανάλογα ποσά
πολλαπλασιάζω τον αριθμό που είναι πάνω από το x
με το αντεστραμμένο κλάσμα των άλλων δύο αριθμών .

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ :

Αν οι κάτοικοι το 2001  (Αρχική Τιμή) ήταν 100
το 2011  θα γινόταν     (Τελική Τιμή )   105    (100+5)
                         

Τώρα που είναι 1134 κάτοικοι (το 2011 - Τελική Τιμή)
                   πόσοι  ήταν το 2001;  (Αρχική Τιμή )

2ος Τρόπος

Με απλή μέθοδο των τριών όπως στα ανάλογα ποσά.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλο Εργασίας

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

Παρουσιάσεις


Απαντήσεις