Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


10-5 + 24 : 3 =

72 : (4 + 2) - 2 + 7 3 =


Παραδείγματα παραστάσεων

Αριθμητική παράσταση είναι μια σειρά πράξεων με αριθμούς.

Μια αριθμητική παράσταση μπορεί να περιλαμβάνει παρενθέσεις, αγκύλες κλπ.

Δεν αλλάζω ποτέ τη σειρά των πράξεων, διότι έτσι προκύπτει λάθος αποτέλεσμα !


ΠΡΟΣΟΧΗ !

3 + 7 · 5 =

3 + 35 =

38

3 + 7 · 5 =

10 · 5 =

50

Λάθος λύση ,  διότι πρώτα έπρεπε  να γίνει ο πολλ/σμός  και μετά η πρόσθεση.

Πρέπει να ΘΥΜΑΜΑΙ

1. ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ

2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

3 . ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

Για να λύσουμε μία αριθμητική παράσταση ακολουθούμε τα εξής βήματα:


1. Πρώτα κάνουμε τις πράξεις στις παρενθέσεις.

    Αν σε μία παρένθεση υπάρχουν πολλές πράξεις , ξεκινάμε με τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις , με τη σειρά , από τ’ αριστερά προς τα δεξιά , κι έπειτα τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις , κι αυτές με τη σειρά που τις βλέπουμε.
2. Ακολουθούν οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε , απ’ τ’ αριστερά προς τα δεξιά.
3. Για το τέλος αφήνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.

8 + (2 • 5 - 3) - 12 : 4 • (5 + 3) : 4 8 + (10 - 3) - 12 : 4 • 8 : 4

1.Πρώτα κάνουμε τις πράξεις στις παρενθέσεις.


8 + 7 - 12 : 4 • 8 : 4=

Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν όλες οι πράξεις στις παρενθέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 + 7 - 3 • 8 : 4=

2.Ακολουθούν οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε.

8 + 7 - 24 : 4= 8 + 7 - 6=

Συνεχίζουμε με τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις , μέχρι να τις κάνουμε όλες.

15 - 6= 11

3.Στο τέλος κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε.

κεφάλαιο 8
Πράξεις με μεικτές
αριθμητικές παραστάσεις

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι αριθμητικές παραστάσεις και πώς λύνονται εύκολα from Γιάννης Φερεντίνος

Φύλλο Εργασίας

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Ρίξε το ζάρι και λύσε την αριθμητική παράσταση.

Λύσε τις παραστάσεις. Επίλεξε δύο αριθμούς και την πράξη που τις συνδέει (την πράξη που προηγείται) και στη συνέχεια γύρισε το μαύρο κουμπί και όταν εμφανιστεί το σωστό αποτέλεσμα πάτησε το πράσινο V , δίπλα στο κουμπί. Το αποτέλεσμα θα αντικαταστήσει την πράξη. Συνεχίζεις με την επόμενη πράξη..

Λύσε τις παραστάσεις. Επίλεξε δύο αριθμούς και την πράξη που τις συνδέει (την πράξη που προηγείται) και στη συνέχεια γράψε το αποτέλεσμα στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί.. Το αποτέλεσμα θα αντικαταστήσει την πράξη. Συνεχίζεις με την επόμενη πράξη..

Εκατομμυριούχος. Λύσε τις παραστάσεις  επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.

Λύσε τις παραστάσεις  επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.

PACMAN. Πρέπει πρώτα να φας ένα ερωτηματικό ώστε να εμφανιστεί η παράσταση που πρέπει να λύσεις. Στη συνέχεια πρέπει να φας το φαντασματάκι που έχει τον αριθμό που αποτελεί τη λύση.

Λύσε τις παραστάσεις  γράφοντας τη σωστή απάντηση.

Με τους αριθμούς που κρέμονται και τα σύμβολα των πράξεων σχημάτισε μία παράσταση (δες και την παρακάτω εικόνα) η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον αριθμό στο ταμπελάκι Q.

Λύσε τις παραστάσεις  επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

Απαντήσεις

QUIZ

Wordwall1

Wordwall2