Επιλέξτε ενότητα

Επανάληψη στην Ενότητα 1
Αριθμοί και Πράξεις

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέσεις ψηφίων στους φυσικούς αριθμούς

Διαβάζω και γράφω δεκαδικούς

Θέσεις ψηφίων δεκαδικών

Το μηδέν στους δεκαδικούς

Από κλάσμα σε δεκαδικό

Από δεκαδικό σε κλάσμα

Από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό

Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα

Από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό

Σύγκριση δεκαδικών

Σύγκριση δεκαδικών 2

Σύγκριση αριθμών και σύμβολα

Πρόσθεση δεκαδικών - στοίχιση

Πρόσθεση δεκαδικών
Μαγικά τετράγωνα

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

Διαίρεση με     0,1 - 0,01 - 0,001

Παραστάσεις - σειρά πράξεων

Παραστάσεις - σειρά πράξεων 2

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ Μ.Κ.Δ.

Κριτήρια διαιρετότητας με το 5

Κριτήρια διαιρετότητας με το 10, 110, 1000, ...

Κριτήρια διαιρετότητας με το 2

Κριτήρια διαιρετότητας με το 3 ή το 9

Κριτήρια διαιρετότητας με το 4 ή το 25

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 2

Κοινά πολλαπλάσια - Ε.Κ.Π

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Δυνάμεις

Δυνάμεις 2

Δυνάμεις 3

Δυνάμεις του 10

Μεικτοί αριθμοί

Είναι κλάσματα;

Διαίρεση κλασμάτων

Ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα

Ομώνυμα κλάσματα

Σύγκριση κλασμάτων

Ισοδύναμα κλάσματα

Ισοδύναμα κλάσματα 2

Από κλάσμα σε δεκαδικό

Από κλάσμα σε δεκαδικό 2Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Παύλος Κώτσης

ΠΗΓΗ:

Φύλλα Εργασίας

Επανάληψη στην Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

ΚΑΛΙΤΣΑ

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Εργασία 4

Εργασία 5

Εργασία 6

Χρήστος Χαρμπής