Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


ονομασία

αριθμός ψηφίων

αριθμοί

μονοψήφιοι

 έχουν 1 ψηφίο

0 - 9

διψήφιοι

 έχουν 2 ψηφία

10 - 99

τριψήφιοι

 έχουν 3 ψηφία

100 - 999

τετραψήφιοι

 έχουν 4 ψηφία

1.000 - 9.999

πενταψήφιοι

 έχουν 5 ψηφία

10.000 - 99.999

Ας δούμε την αξία των ψηφίων του αριθμού    123.456.789 :

Ψηφίο

εκφράζει

Αξία

9

μονάδες

9x1=9

8

δεκάδες

8x10 = 80

7

εκατοντάδες

7x100 = 700

6

χιλιάδες

6x1.000= 6.000

5

δεκάδες χιλιάδες

5 x 10.000 = 50.000

4

εκατοντάδες χιλιάδες

4 x 100.000 = 400.000

3

εκατομμύρια

3 χ 1.000.000 = 3.000.000

2

δεκάδες εκατομμύρια

2 χ 10.000.000 = 20.000.000

1

εκατοντάδες εκατομμύρια

1 χ 100.000.000 = 100.000.000

Κεφάλαιο 1
Φυσικοί Αριθμοί

Οι φυσικοί αριθμοί from Γιάννης Φερεντίνος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Κάνε κλικ στο New number για να εμφανιστεί ένας καινούριος αριθμός. Πρέπει να βρεις την θέση του αριθμού σε κάθε αριθμογραμμή , κάνοντας κλικ. Οι αριθμογραμμές μετακινούνται με το ποντίκι. (Flash)

Φύλλα Εργασίας

Φυσικοί Αριθμοί


Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, ...1.000 ,....
και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της λέξης Nature, που σημαίνει «φύση»).

Τους φυσικούς αριθμούς τους χρησιμοποιoύμε για να εκφράσουμε πλήθος, σειρά, Θέση κτλ. και μας διευκολύνουν στην καθημερινή επικοινωνία με τους ανθρώπους.

Παραδείγματα

Ο αριθμός 3 στην έκφραση «Ο Νίκος ήρθε τρίτος (3ος) στους α­γώνες κολύμβησης» εκφράζει σειρά.

Ο αριθμός 134 στην έκφραση «Το δημοτικό σχολείο που πηγαίνω έχει 134 μαθητές» εκφράζει πλήθος.

Για τη γραφή κάθε φυσικού αριθμού χρησιμοποιούμε 10 ψηφία, τα:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο κι έναν επόμενο φυσικό α­ριθμό.

Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) προκύπτει αν στον προηγού­μενό του προσθέσω το 1.

8+1=9
Αφού κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο, οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να συνεχίζονται ατελείωτα.

Είναι, όπως λέμε, άπειροι.
                            
  Η ονομασία των αριθμών

Οι φυσικοί αριθμοί, ανάλογα με τον αριθμό των ψηφίων τους, λέγονται:   

Τελείες διαχωρισμού

Στους αριθμούς που έχουν περισσότερα από τρία ψηφία, για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση, χωρίζουμε με μία τελεία κάθε τριάδα ψηφίων, αρχίζοντας από τις μονάδες (δεξιά).

Για παράδειγμα ο αριθμός 4578965  χρησιμοποιώντας τις τελείες διαχωρισμού θα γραφεί ως εξής: 4.578.965

Η αξία θέσης

Κάθε ψηφίο ενός φυσικού αριθμού έχει μια συγκεκριμένη αξία μέσα στον αριθμό, η οποία εξαρτάται από τη Θέση του ψηφίου μέσα στον αριθμό.

Το ψηφίο μηδέν (0) δεν διαβάζεται, αλλά γράφεται για να κρατά τα άλλα ψηφία στη σωστή τους θέση και δηλώνει ότι λείπουν οι μονάδες της θέσης που κατέχει.

Το ίδιο ψηφίο, ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό, δηλώνει

μονάδες (Μ), δεκάδες (Δ) ή εκατοντάδες (Ε)

μονάδες χιλιάδων (ΜΧ), δεκάδες χιλιάδων (ΔΧ) ή εκατοντάδες χιλιάδων (ΕΧ)

μονάδες εκατομμυρίων (ΜΕ), δεκάδες εκατομμυρίων (ΔΕ) κτλ.

st_maths_kef.1a.swf

Τοποθέτησε τη σημαία πάνω στην αριθμογραμμή , στον αριθμο που σου ζητείται.

Πάτησε το σωστό αριθμό για να παίξεις με το δελφίνι.

Πατάτε go για να ξεκινήσετε τη δουλειά του ναυαγοσώστη

Να διατάξεις τους αριθμούς σε αύξουσα σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. (Για επιλογή αριθμών κλικ στο “Options”)


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

Απαντήσεις

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια