Επιλέξτε ενότητα

Επίλεξε τη σωστή εικόνα από  τη δεξιά στήλη , ώστε να συνεχίσεις το μοτίβο

Επίλεξε τη σωστή εικόνα από  το κάτω μέρος , ώστε να συνεχίσεις το μοτίβο

Κεφάλαιο 55

 Σύνθετα μοτίβα

Σύνθετο μοτίβο

Σε ένα σχέδιο που ακολουθεί τόσο γεωμετρικό όσο και αριθμητικό μοτίβο, ενώ διακρίνουμε εύκολα το γεωμετρικό μοτίβο, για να διακρίνουμε το αριθμητικό μοτίβο συχνά χρειάζεται να καταγράψουμε τα δεδομένα σε έναν πίνακα.

Εξετάζουμε την αλλαγή καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σχεδίου, προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτό που μένει σταθερό από αυτό που αλλάζει και να ανακαλύψουμε έναν κανόνα για την αλλαγή αυτή.

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Φύλλο Εργασίας για τα κεφάλαια 53, 54, 55

Μοτίβα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Γεωμετρικά μοτίβα

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Αριθμητικά μοτίβα

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Επίλεξε τη σωστή εικόνα από  το κάτω μέρος , ώστε να συνεχίσεις το μοτίβο

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια