Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


Αντιμεταθετική: Αν αλλάξουμε τη σειρά των αριθμών, τότε το άθροισμά τους δε                   μεταβάλλεται.

Παράδειγμα:  6+3 = 3+6= 9  

Προσεταιριστική: Για να προσθέσουμε πολλούς αριθμούς, προσθέτουμε τους δύο πρώτους, στο άθροισμά τους προσθέτουμε τον τρίτο, στο νέο άθροισμα προσθέτουμε τον τέταρτο κ.ο.κ.
Αν αλλάξουμε τα ζευγάρια των προσθετέων, το άθροισμά τους δε μεταβάλλεται .

Παράδειγμα:

6+ 3 + 4 = (6 + 3) + 4 = 9 + 4 = 13

6+ 3 + 4 = 6 + (3 + 4) = 6 + 7 = 13

+

Αφαίρεση


Δοκιμή

Μειωτέος

Αφαιρετέος

=

Διαφορά


Διαφορά


Αφαιρετέος


Μειωτέος

100

70

=

30


30


70


100

Πρόσθεση


Δοκιμές

Α Προσθετέος


Β Προσθετέος


Άθροισμα


Άθροισμα


Α Προσθετέος


Β Προσθετέος

70


30

=

100


100


70


30Άθροισμα


Β Προσθετέος


Α Προσθετέος100


30


70

+

+

=

=

+

=

=

=

=

=

Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.

Μια πρόσθεση μπορεί να είναι η δοκιμή της αφαίρεσης,   

Και μια αφαίρεση να είναι η δοκιμή της πρόσθεσης.

Ιδιότητες της αφαίρεσης

Στην κάθετη πρόσθεση και την αφαίρεση δεκαδικών αριθμών, οι υποδιαστολές μπαίνουν η μία κάτω από την άλλη.
Έτσι τα δέκατα είναι κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά κτλ.

Στην κάθετη πρόσθεση ή αφαίρεση δεκαδικών αριθμών, αν οι δεκαδικοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, για να μη μπερδεύομαι ,  προσθέτω μηδενικά στο δεκαδικό τους μέρος, έτσι ώστε όλοι να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων.

Π.χ. Να γίνει η πρόσθεση:

316,54 + 0,3 + 95,169

Μαγικό τετράγωνο είναι ένα τετράγωνο με αριθμούς τοποθετημένους με τέτοιον τρόπο ώστε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να προκύπτει το ίδιο άθροισμα.

ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

κεφάλαιο 5
Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Ιδιότητες της πρόσθεσης

Ιδιότητες της αφαίρεσης

ΠΡΟΣΕΧΩ

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος

Φύλλα Εργασίας

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Σύρε τους αριθμούς από το κάτω μέρος
στα κενά πλαίσια ώστε να είναι σωστή
η πρόσθεση

Σύρε τους αριθμούς από το κάτω μέρος
στα κενά πλαίσια ώστε να είναι σωστή
η αφαίρεση.

Τοποθέτησε τους αριθμούς που εμφανίζονται στο κάτω μέρος , μέσα στα χρωματιστά πλαίσια , ώστε  να σχηματίζεται  άθροισμα ίσο με αυτό που δείχνουν οι αριθμοί στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολόγησε τον αριθμό που λείπει για να είναι σωστή η πρόσθεση.

Επίλεξε τους αριθμούς που έχουν το άθροισμα που ζητείται κάθε φορά..

Πληκτρολόγησε το άθροισμα.

Επίλεξε τον αριθμό που λείπει ώστε να είναι σωστή η αφαίρεση.

Επίλεξε τους αριθμούς που έχουν το άθροισμα που ζητείται.

Χρησιμοποίησε τους αριθμούς στο δεξί μέρος για να σχηματίσεις όλες τις προσθέσεις κι αφαιρέσεις που είναι δυνατόν..

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι Άγγλοι χρησιμοποιούν την τελεία [.]  ως υποδιαστολή στους δεκαδικούς και
το κόμμα
[,] ως τελεία στους ακέραιους
π.χ. Τον δεκαδικό 2,6
-> 2.6
και τον ακέραιο 3.000 -> 3,000 .

Whole number (ακέραιος) -   Ones (μονάδες) , Tens (δεκάδες),Hundreds (εκατοντάδες), Thousands (χιλιάδες)  - Tenths (δέκατα), Hundredths (εκατοστά), Thousandths (χιλιοστά)

Συνδύασε τους δεκαδικούς για να σχηματίσεις τον αριθμό - στόχο.

Παιχνίδια αφαίρεσης δεκαδικών

Παιχνίδια πρόσθεσης δεκαδικών

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Επίλεξε το σωστό σύμβολο

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Ταίριαξε την πράξη με το αποτέλεσμά της

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Πρόσθεση , αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6


Wordwall 7

Wordwall 8

Wordwall 9

Wordwall 10

Wordwall 11

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς from theodora tz


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

Απαντήσεις