Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Αντιμεταθετική: Αν αλλάξουμε τη σειρά των αριθμών, τότε το άθροισμά τους δε                   μεταβάλλεται.

Παράδειγμα:  6+3 = 3+6= 9  

Προσεταιριστική: Για να προσθέσουμε πολλούς αριθμούς, προσθέτουμε τους δύο πρώτους, στο άθροισμά τους προσθέτουμε τον τρίτο, στο νέο άθροισμα προσθέτουμε τον τέταρτο κ.ο.κ.
Αν αλλάξουμε τα ζευγάρια των προσθετέων, το άθροισμά τους δε μεταβάλλεται .

Παράδειγμα:

6+ 3 + 4 = (6 + 3) + 4 = 9 + 4 = 13

6+ 3 + 4 = 6 + (3 + 4) = 6 + 7 = 13

+

Αφαίρεση


Δοκιμή

Μειωτέος

Αφαιρετέος

=

Διαφορά


Διαφορά


Αφαιρετέος


Μειωτέος

100

70

=

30


30


70


100

Πρόσθεση


Δοκιμές

Α Προσθετέος


Β Προσθετέος


Άθροισμα


Άθροισμα


Α Προσθετέος


Β Προσθετέος

70


30

=

100


100


70


30Άθροισμα


Β Προσθετέος


Α Προσθετέος100


30


70

+

+

=

=

+

=

=

=

=

=

Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.

Μια πρόσθεση μπορεί να είναι η δοκιμή της αφαίρεσης,   

Και μια αφαίρεση να είναι η δοκιμή της πρόσθεσης.

Ιδιότητες της αφαίρεσης

Στην κάθετη πρόσθεση και την αφαίρεση δεκαδικών αριθμών, οι υποδιαστολές μπαίνουν η μία κάτω από την άλλη.
Έτσι τα δέκατα είναι κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά κτλ.

Στην κάθετη πρόσθεση ή αφαίρεση δεκαδικών αριθμών, αν οι δεκαδικοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, για να μη μπερδεύομαι ,  προσθέτω μηδενικά στο δεκαδικό τους μέρος, έτσι ώστε όλοι να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων.

Π.χ. Να γίνει η πρόσθεση:

316,54 + 0,3 + 95,169

Μαγικό τετράγωνο είναι ένα τετράγωνο με αριθμούς τοποθετημένους με τέτοιον τρόπο ώστε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να προκύπτει το ίδιο άθροισμα.

ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

κεφάλαιο 5
Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Ιδιότητες της πρόσθεσης

Ιδιότητες της αφαίρεσης

ΠΡΟΣΕΧΩ

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

Πληκτρολόγησε το αποτέλεσμα των πράξεων

Επίλεξε το σωστό αποτέλεσμα των πράξεων

Σελίδα με πολλά παιχνίδια πρόσθεσης (Adding) και αφαίρεσης (Subtracting) δεκαδικών.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ - ΜΑΓΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

Εξάσκηση

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

ΠΗΓΗ: inschool.gr


Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Απαντήσεις