Επιλέξτε ενότητα

ΘΥΜΑΜΑΙ:
Σε κάθε τέλεια διαίρεση έχουμε:
10          :           2          =          5
(διαιρετέος)     (διαιρέτης)    (πηλίκο)

Από αυτή τη διαίρεση προκύπτει ότι: (για να βρω το διαιρετέο)

 10              =          2              χ          5
(διαιρετέος)        (διαιρέτης)         (πηλίκο)
Παραδείγματα:
 

ΘΥΜΑΜΑΙ:
Σε κάθε τέλεια διαίρεση έχουμε:
10          :            2          =           5
(διαιρετέος)       (διαιρέτης)     (πηλίκο)

Από αυτή τη διαίρεση προκύπτει ότι: (για να βρω το διαιρέτη)

2              =          10              :           5
(διαιρέτης)        (διαιρετέος)         (πηλίκο)
Παραδείγματα:
20 : χ = 4  

χ = 20 : 4  

χ = 5

10 : χ = 20

χ = 10 : 20  

χ = 0,5

 χ : 0,5 = 10
χ = 10 χ 0,5
 χ = 5


χ : 4 = 20

χ = 20 χ 4

χ = 80

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

για να βρω το διαιρετέο πολλαπλασιάζω

το πηλίκο με το διαιρέτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Για να βρω το διαιρέτη διαιρώ
το διαιρετέο με το πηλίκο.

Πώς λύνουμε μια εξίσωση στην οποία
ο άγνωστος είναι διαιρέτης

Πώς λύνουμε μια εξίσωση στην οποία
ο άγνωστος είναι διαιρετέος

Κεφάλαιο 29
Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Φύλλο Εργασίας

Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Παρουσιάσεις

Άγγελος Χαραλάμπους

Εξισώσεις - Πολλαπλασιασμός & Διαίρεση - Μέρος 2

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια


Απαντήσεις

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Εξισώσεις - Άγνωστος Διαιρέτης - Μέρος 4

παιχνίδια με εξισώσεις μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ