Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


Ταξινομώ δεδομένα – from Γιάννης Φερεντίνος

Ας φτιάξουμε έναν πίνακα με τις ομάδες που υποστηρίζουν τα  18 παιδιά της ΣΤ΄ τάξης .

1ο βήμα: Συλλέγω τα δεδομένα.

Ρωτώ τα παιδιά ποια είναι η αγαπημένη τους ομάδα και καταγράφω τις απαντήσεις τους , με τη σειρά που μου απαντούν.

2ο βήμα: Τακτοποιώ τα δεδομένα σε μια σειρά . Αν πρόκειται για αριθμούς καλό είναι να τους βάζω σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Άρης

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΑΕΚ

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΑΕΚ

ΑΕΚ

ΑΕΚ

Άρης

3ο - 4ο - 5ο βήμα:

Φτιάχνω τον πίνακα, καταγράφω και καταμετρώ τις συχνότητες.

ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Παναθηναϊκός


4

Ολυμπιακός


6

ΠΑΟΚ


3

ΑΕΚ


4

ΑΡΗΣ


1

6ο βήμα: Παρουσιάζω τα δεδομένα σε κατάλληλο γράφημα.

7


6


5


4


3


2


1Παναθ.

Ολυμπ.

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΑΡΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Διαδραστική κατανόηση

συλλογής και καταγραφής δεδομένων

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

Φτιάξε εύκολα και γρήγορα ραβδoγράμματα , γραφήματα πίτας ή γραμμής με τα στοιχεία που θέλεις.

Διαδραστική κατανόηση

συλλογής και καταγραφής δεδομένων

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

Τρόπος εργασίας σε μια έρευνα


1ο βήμα: Συλλέγω τα δεδομένα.

2ο βήμα: Τακτοποιώ τα δεδομένα σε μια σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα).

3ο βήμα: Κατασκευάζω πίνακα που
στη μία στήλη να περιέχει τα δεδομένα,
στη δεύτερη την καταμέτρηση και
στην τρίτη στήλη τη συχνότητα.
Αρχικά είναι άγνωστα τα στοιχεία της 2ης και της 3ης στήλης, τα οποία πρέπει να συμπληρώσω.

4ο βήμα: Καταγράφω τη συχνότητα εμφάνισης κάθε δεδομένου στον πίνακα στη στήλη της καταμέτρησης με τη βοήθεια κατακόρυφων

γραμμών (|). Κάθε πεντάδα τη συμβολίζω με


5ο βήμα: Καταμετρώ τις γραμμές και γράφω τις συχνότητες στον πίνακα.


6ο βήμα: Παρουσιάζω τα δεδομένα σε κατάλληλο γράφημα.

Παράδειγμα

Κεφάλαιο 46
Ταξινομώ δεδομένα -
εξάγω συμπεράσματα

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων


Φύλλο Εργασίας


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ. 45 - 62

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια