Επιλέξτε ενότητα

Επανάληψη στις εξισώσεις

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΙΩΤΕΟΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ

Εξισώσεις με άγνωστο παράγοντα γινομένου

Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρετέο

Εξισώσεις με άγνωστο τον διαιρέτη

Προβλήματα


ΠΗΓΗ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Σουδίας Γιάννης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Φύλλα Εργασίας

Επαναληπτικό 2ης Ενότητας,Εξισώσεις Κεφ. 25 - 29 (1)

Επαναληπτικό 2ης Ενότητας,Εξισώσεις Κεφ. 25 - 29 (2)

Επαναληπτικό 2ης Ενότητας,Εξισώσεις Κεφ. 25 - 29 (3)

       (1) Χρήστος Χαρμπής      (2 , 3) Γρηγόρης Ζερβός