Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 5 Μετρήσεις - Μοτίβα
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Μονάδες μέτρησης μήκους - Σωματομετρία Βουνά και Θάλασσες
View more presentations or Upload your own.

Μονάδες μέτρησης μήκους

Μετρώ το μήκος
View more presentations or Upload your own.

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Κεφάλαιο 49
 Μετρώ το μήκος

Μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (μ) ή (m).


Υποδιαιρέσεις του μέτρου δηλαδή μικρότερες μονάδες είναι:

το δεκατόμετρο ή παλάμη (δεκ.) ή (dm),

το εκατοστόμετρο ή εκατοστό (εκ.) ή (cm)

το χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό (χιλ.) ή (mm)


Μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης είναι το
χιλιόμετρο (χμ) ή (km), το οποίο ισούται με 1000 μέτρα,
δηλαδή 1 km = 1000 m.


Για να δούμε όμως τις μετατροπές του..

Ανάλυση του μέτρου και των υποδιαιρέσεων του

1m = 10 (dm)

1m = 100 (cm)

1m =1000 (mm)

1 dm = 10 cm

1 dm = 100 mm

1 cm = 10 mm


Για να κάνουμε μετατροπές μεταξύ μέτρων, δέκατων, εκατοστών και χιλιοστών σκέφτομαι με τη βοήθεια της παρακάτω γραμμής:
Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μεγαλύτερη σε μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες).


Αντίθετα, όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες). Για παράδειγμα:


Θέλω να μετατρέψω 3 μέτρα σε δεκατόμετρα: 3 μ. = ___ δεκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα δέκατα.

Άρα ακολουθώ τα πράσινα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.

Λέω 3 x 10 = 30. Συνεπώς 3μ. = 30 δεκ.


Θέλω να μετατρέψω 3 μέτρα σε εκατοστά:  3 μ. = _____ εκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα εκατοστά.

Άρα ακολουθώ τα πράσινα βελάκια και κάνω δύο πηδηματάκια.

Λέω 3 x 10 =30 και 30 x 10 = 300 (ή 3 x 100 =300). Συνεπώς 3μ. = 300 εκ.


Θέλω να μετατρέψω 300 εκατοστά σε δέκατα: 300 εκ.  = _____ δεκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα εκατοστά στα δέκατα.

Άρα ακολουθώ τα γαλάζια βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.

Λέω 300 : 10 = 30. Συνεπώς 300 εκ. = 30 δεκ.


Θέλω να μετατρέψω 4.000 χιλιοστά σε μέτρα:  4.000 χιλ.  = _____ μ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα χιλιοστά στα μέτρα.

Άρα ακολουθώ τα γαλάζια βελάκια και κάνω τρία πηδηματάκια.

Λέω 4.000 : 10 = 400 και 400 : 10 = 40 και 40 : 10 =4 (ή 4.000 : 1.000 = 4).

Συνεπώς 4.000 χιλ. = 4 μ.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης