Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


Εξίσωση νομάζεται μια ισότητα που περιέχει μια μεταβλητή.


Η τιμή που επαληθεύει την εξίσωση λέγεται λύση της εξίσωσης.Οι όροι που βρίσκονται αριστερά του ίσον (=) αποτελούν το πρώτο μέλος (α΄ μέλος) της εξίσωσης και αυτοί που βρίσκονται
δεξιά το δεύτερο μέλος (β΄ μέλος) .

Χ + 8 = 15

5 . χ = 20

10 - χ = 3

20 : χ = 4

Χ + 8  =    15

Πρώτο
μέλος


Δεύτερο
μέλος


Όταν ο άγνωστος της εξίσωσης έχει τη θέση ενός προσθετέου , για να λύσουμε την εξίσωση αφαιρούμε από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο.


ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΜΕ βάζοντας στη θέση του χ  τον αριθμό που βρήκαμε από την αφαίρεση.

1. Συμβολίζω τον άγνωστο με μια μεταβλητή.        65        +        χ       =          95
                                 

             προσθετέοι             άθροισμα

Συμβολίζω με χ  το ποσό που του λείπει (το άγνωστο).

Χρήματα
που είχε

χρήματα
που λείπουν

αξία
παιχνιδιού

2. Εκφράζουμε το πρόβλημα με μια ισότητα.

3. Λύνουμε την εξίσωση.

4. Επαληθεύουμε την εξίσωση.

     Στη θέση του χ βάζω αυτό που      βρήκα (το 30)

     65 + χ = 95 ->
     χ = 95 - 65->
     χ = 30

     65 +  χ  =  95  
    65 + 15 =  90 .

5. Απαντάμε.

Απάντηση: Ο Χρήστος πρέπει να μαζέψει ακόμη 30€  

Κεφάλαιο 26
Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος
είναι ο προσθετέος

Εξισώσεις

Πώς λύνουμε μια εξίσωση
με άγνωστο έναν προσθετέο

Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα με άγνωστο έναν προσθετέο  με εξίσωση

Ο Χρήστος έχει μαζέψει 65 € για ν΄αγοράσει ένα παιχνίδι που κοστίζει 95 €. Πόσα χρήματα του λείπουν;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Φύλλο Εργασίας

Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος είναι ο προσθετέος

Επίλεξε στην αρχή το σύμβολο της πράξης που θέλεις να αξασκηθείς, έπειτα το max number ( με επιλογή το  15 ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι το 15 κτλ) και τέλος πάτα play για να βρεις την τιμή του άγνωστου , την οποία πρέπει να πληκτρολογήσεις και να πατήσεις Enter . (FLASH , παίζει με το Ruffle - για chrome - για Firefox)

 Τοποθέτησε τον αριθμό που πρέπει ώστε να ισορροπήσει η ζυγαριά.

Πληκτρολόγησε τον αριθμό που λείπει ώστε να είναι σωστή η κάθε ισότητα.

vkVariableMathHS.swf math6.htm

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. Πρόσθεση

Γράψε στη σωστή απάντηση.
(Πρόσθεση και αφαίρεση)

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. (Πρόσθεση και αφαίρεση)

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. (Πρόσθεση και αφαίρεση)

Γράψε στη σωστή απάντηση.

(Διαίρεση)

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. (αφαίρεση)

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. (αφαίρεση)

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. (Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός)

Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση. (Πρόσθεση )

(Πρόσθεση , αφαίρεση και πολλαπλασιασμός)

Για όλες τις πράξεις. Πάτησε στο Επόμενη άσκηση.

Πληκτρολόγησε τον αριθμό που λείπει ώστε να είναι σωστή η κάθε ισότητα. (αφαίρεση)

ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ . Εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση.

ΠΑΙΞΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ . Εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση.

πολλαπλασιασμός

ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Wordwall 1

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Wordwall 2

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Wordwall 8

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Wordwall 9

Wordwall 10

Wordwall 11

πρόσθεση-πολλαπλασιασμός

Wordwall 12

αφαίρεση-διαίρεση

Wordwall 13


Απαντήσεις