Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


κεφάλαιο 22

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων from Γιάννης Φερεντίνος

Φύλλο Εργασίας

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Παρουσιάσεις

Σύγκρινε τα δύο κλάσματα πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο < , = , >.

Βάλε τα κλάσματα είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά.

Least to greatest - απ’ το μικρότερο στο μεγαλύτερο
greatest to least - απ’ το μεγαλύτερο στο μικρότερο

Βάλε γκολ.
Κλικ στο βέλος και με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού οδήγησε το βέλος στο σωστό σημείο του τέρματος.

Βάλε τα κλάσματα στη σειρά , ξεκινώντας απ’ το μικρότερο.

Επίλεξε τη σειρά κλασμάτων που είναι σε σειρά απ’ το μεγαλύτερο στο μικρότερο (greatest to least) ή αντίστροφα.
Αν κάνεις λάθος εξηγεί την σωστή απάντηση.


Επίλεξε το μικρότερο ή μεγαλύτερο απ’ τα ετερώνυμα κλάσματα.
less = μικρότερο
Greater = μεγαλύτερο
Equal = ίσα

Επίλεξε το “Comparison to half

Σύρε τα κλάσματα στη σωστή στήλη.
Αριστερά όσα είναι μικρότερα απ’ το μισό , στη μέση όσα είναι ακριβώς μισό και δεξιά όσα είναι μεγαλύτερα απ΄το μισό.

Οπτικοποίηση και σύγκριση των κλασμάτων που δημιουργούμε.
numerator - αλλάζεις τον αριθμητή , Denominator - αλλάζεις τον παρονομαστή

Σύγκριση κλασμάτων .
Τρύπησε τα μπαλόνια με τη σειρά , από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

wordwall Τοποθετώ τα κλάσματα κατά αύξουσα σειρά

Liveworksheets Κλάσματα με κοινούς παρονομαστές & κλάσματα με κοινούς αριθμητές

liveworksheets Σύγκριση κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση -Διάταξη κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων 2

liveworksheets Σύγκριση κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Liveworksheets Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Σύγκριση κλασμάτων - σημείο αναφοράς 1/2

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

Απαντήσεις