Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Το ψηφιακό βιβλίο

    Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης

    Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών

    Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

   Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

   Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

το χάρτη

τα είδη των χαρτών

την ταυτότητα (τίτλο και υπόμνημα) του χάρτη

την κλίμακα του χάρτη

τον προσανατολισμό με τη βοήθεια του χάρτη

   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:


Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

τους κατοίκους της

τον πληθυσμό της

τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της

τα μεγάλα αστικά κέντρα

τις πόλεις

τη διοικητική οργάνωση

τις περιφέρειες

τους νομούς

την αγροτική παραγωγή

την κτηνοτροφική παραγωγή και την αλιεία

τη δασική παραγωγή και τον ορυκτό πλούτο

τη βιομηχανική παραγωγή

τις υπηρεσίες

τις συγκοινωνίες

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

απεικόνιση, χάρτης, ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, γενικός χάρτης, ­γεωμορφολογικός χάρτης, θεματικός χάρτης, πολιτικός χάρτης, τίτλος χάρτη, υπόμνημα χάρτη, κλίμακ­α, χαρτογράφος, προσανατολισμός, πυξίδα, σχετική θέση , ηπειρωτική ελλάδα, νησιωτική ελλάδα, χερσόνησος, ακρωτήριο, ακτογραμμή, ακτογραφικά στοιχεία, διώρυγα, ισθμός, κόλπος, όρμος, πορθμός, οριζόντιος διαμελισμός , νησιωτικό σύμπλεγμα, καιρικές συνθήκες, επίνειο, κατακόρυφος διαμελισμός, ορ­οσειρά, φαράγγι, ηπειρωτική ελλάδα, κοιλάδα, οροπέδιο, παράλια πεδιάδα , ορεσίβιο ς, συνεταιρισμός, καιρός, κλίμα, πρόγνωση καιρού, εύκρατο μεσογειακό κλίμα, τοπικές συνθήκες, μελτέμια, υψόμετρο , εκβολές, πηγές, ρ­οή, φαράγγι, έλος, πανίδα, παραλίμνια βλάστηση, χλωρίδα, αποξήρανση, άρδευση, βιώσιμο, ύδρευση, ενδημικά φυτά, πανίδα , βλάστηση, ποώδης βλάστηση, ψυχρόβιο φυτό, αβιοτικό, βιοτικό, οικοσύστημα, πόροι, διάβρωση, αιολική διάβρωση, όξινη βροχή, προσχωσιγενές έδαφος, υδάτινη διάβρωση, υλοτομία, ηφαιστειακή τέφρα, ηφαιστειογενή εδάφη, σεισμογενής περιοχή, αυτανάφλεξη 


   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

το φυσικό περιβάλλον και τους κατοίκους της Κύπρου

τον Ελληνισμό της Διασποράς

τις ελληνικές εστίες της αρχαιότητας

Ενότητα Δ:  Ελληνισμός εκτός συνόρων

Κεφάλαιο 44ο: Κύπρος: το φυσικό της περιβάλλον

για τη γεωγραφική θέση και τα κυριότερα γεωμορφολογικά στοιχεία της Κ­ύπρου.

Κεφάλαιο 45ο: Κύπρος : το ανθρωπογενές της περιβάλλον

για τους κατοίκους της Κύπρου και τον πολιτισμό της.

Κεφάλαιο 46ο: Ο ελληνισμός της διασποράς

για τους Έλληνες, που κατοικούν σε πολλά σημεία του κόσμου.

Κεφάλαιο 47ο: Το ελληνικό στοιχείο σε αρχαίες ελληνικές εστίες

ορισμένα στοιχεία της ζωής των Ελλήνων στις αρχαίες ελληνικές εστίες, που βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα.

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

για την ιστορία­ της ελληνικής φυλή­ς.

για τα αθάνατα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού.

γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα μνημεία του πολιτισμού μας.

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

για τον πληθυσμό της Ελλάδας.

τι είναι η απογραφή του πληθυσμού και γιατί πρέπει να γίνεται.

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της χώρας μας και από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτή η κατανομή.

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

για τη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων και τα πλεονεκτήματα της ζωής σε αυτά.

για τις έννοιες της αστυφιλίας και της αστικοποίησης.

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

για τις μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

για τους ­λόγους που έκαναν γνωστές τις πόλεις αυτές

Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

γιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση της χώρας μας.

για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

για τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες της χώρας μας.

Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

τους νομούς της χώρας μας, τις πρωτεύουσές τους και τις γνωστότερες πόλεις τους.

Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35


Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.

τις περιοχές της παραγωγής τους.

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

για τα κτηνοτροφικά προϊόντα­ και τα αλιεύματα που παράγονται στη χώρα μας.

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

για τα οφάλη που προσφέρουν ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας.

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στη χώρα μας και τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματά της.

Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

για τις Υπηρεσίες και τη σημασία τους στην καθημερινή μας ζωή.

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

για το συγκοινωνιακό δίκτυο­ της χώρας.

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

ποιες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας


Επανάληψη κεφαλαίων 6-12


Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες


Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος

Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

Επανάληψη κεφαλαίων 16-18


Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας

Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας


Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21


Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας

Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας


Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24


Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 25 - 27