Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Το ψηφιακό βιβλίο

   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:


Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

να διακρίνετε τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο χάρτη.

να βρίσκετε την Ελλάδα σε κάθε χάρτη.

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

να βρίσκετε τη θέση της Ελλάδας στο χάρτη των Βαλκανίων, της Ευρώπης, και της Γης.

τα σύνορα της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

να περιγράφετε τον οριζόντιο διαμελισμό της Ελλάδας

να βρίσκετε στο χάρτη τα ακρωτήρια, τις χερσονήσους, τους κόλπους, τους πορθμούς και τους ισθμούς της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

τα πελάγη της Ελλάδας.

να σχεδιάζετε τ­ο χάρτη της Ελλάδας και να σημειώνετε τις γνωστότερες θάλασσες.

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

για τα μεγάλα ελληνικά νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα.

σε ποια πελάγη βρίσκονται τα μεγάλα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα.

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της ζωής στα νησιά.

για τις ασχολίες των νησιωτών. 

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

για τις μεγάλες ελληνικές πόλεις - λιμάνια.

ποιοι παράγοντες βοήθησαν στην ανάπτυξή τους.


Επανάληψη κεφαλαίων 8-12


Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και οι οροσειρές της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

να εντοπίζετε στο γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας τις πεδιάδες και να τις ονομάζετε.

σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η κάθε πεδιάδα.

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

ποιες είναι οι ασχολίες των ανθρώπων που ζουν στα βουνά και τις πεδιάδες.

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν στα βουνά.


Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος

τι ονομάζουμε κλίμα.

τι είναι καιρός.

να διακρίνετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο κλίμα και στον καιρό μιας περιοχής.

Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας

από τι εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής.

για τους διαφορετικούς κλιματικούς τύπους που παρουσιάζονται στις περιοχές της χώρας μας.

Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

να συσχετίζετε τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής με τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες.­

Επανάληψη κεφαλαίων 16-18


Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας

τα μέρη, από τα οποία α­ποτελείται ένας ποταμός.

για τους μεγαλύτερους ποταμούς της χώρας.

Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας

τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας.

να βρίσκετε στο χάρτη τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας

για τις δραστηριότητες των ανθρώπων, οι οποίες ρυπαίνουν τα ποτάμια και τις λίμνες.

για τη σημασία των ποταμών και των λιμνών στη ζωή των ανθρώπων.


Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21


Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας

τι είναι η χλωρίδα και η πανίδα.

για τα φυτά και τα ζώα που συναντάμε στη χώρα μας.

για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα φυτά και τα ζώα μιας περιοχής.

Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας

τι ονομάζουμε βλάστηση μιας περιοχής και σε τι διαφέρει από την έννοια της χλωρίδας.­

για τα σημαντικότερα είδη βλάστησης που έχει η Ελλάδα.

Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

τι είναι οικοσύστημα.

για τα γνωστότερα οικοσυστήματα της χώρας μας.

γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα οικοσύστηματα.


Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24


Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

για τις μεταβολές στην επιφάνεια της Γης και πού αυτές οφείλονται.

τι είναι διάβρωση και πού οφείλεται.

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση από τα ηφαίστεια και τους σεισμούς.

τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού.

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας

να ξεχωρίζετε τα φυσικά από τα ανθρωπογενή αίτια των καταστροφών.

πώς πρέπει οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές.

Επανάληψη κεφαλαίων 25 - 27