Επιλέξτε ενότητα

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

το χάρτη

τα είδη των χαρτών

την ταυτότητα (τίτλο και υπόμνημα) του χάρτη

την κλίμακα του χάρτη

τον προσανατολισμό με τη βοήθεια του χάρτη

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Το ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Α.  Οι χάρτες  Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

    Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης

        τι είναι χ­άρτης.­

        για τη χρησιμότητα του­ χάρτη στη ζωή των ανθρώπων.

    Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών

        για τα διαφορετικά είδη των χαρτών.

        να βρίσκετε τις κύριες πληροφορίες που δίνει ο χάρτης.

    Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

        για τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη.

        για το υπόμνημα.

    Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

        τι είναι η κλίμακα του χάρτη.

        πώς να υπολογίζετε αποστάσεις με τη βοήθεια της κλίμακας.

    Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

        τι είναι προσανατολισμός.

        να χρησιμοποιείτε την πυξίδα και το χάρτη για τον προσανατολισμό σας.

        για τη σχετική θέση ενός τόπου στο χάρτη.


Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας