33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίζονται στα ανατολικά σύνορα. Επεκτείνονται γρήγορα

και δημιουργούν δικό τους κράτος στη Μικρά Ασία και τη Βαλκανική. Πολιορκούν

την Κωνσταντινούπολη και θέλουν να την κάνουν πρωτεύουσά τους.

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο