ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204)

δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες τέσσερα μικρά ελληνικά κράτη,

με σκοπό να απελευθερώσουν τη σκλαβωμένη πρωτεύουσα:

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

     Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο