ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης

Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το Βυζάντιο

και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό του.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει
τους Σλάβους

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Οι Σλάβοι

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9386

Κύριλλος και Μεθόδιος: Αποστολή εκχριστιανισμού των Σλάβων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9642