ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου κατοικούν πολλοί λαοί. Οι γειτονικοί

αυτοί λαοί γνωρίζουν το Βυζάντιο και προσπαθούν να το κατακτήσουν.

Οι Βυζαντινοί οργανώνονται και τους αντιμετωπίζουν.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

Τι θα μάθουμε:


Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο