27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Μεγάλο μέρος του βυζαντινού πληθυσμού ζει στην ύπαιθρο σε όμορφα

χωριά και κωμοπόλεις. Τα σπίτια τους είναι ανάλογα με την οικονομική

τους κατάσταση. Οι πιο πολλοί είναι γεωργοί και βοσκοί. Αγαπούν τη ζωή

και τον τόπο τους και χαίρονται με το κυνήγι και το ψάρεμα.

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο