ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Η Κωνσταντινούπολη απελευθερώνεται και ξαναγίνεται πρωτεύουσα του

βυζαντινού κράτους. Τώρα όμως αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά

προβλήματα και απειλείται από περισσότερους εχθρούς.

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο