ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη

της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική

κίνηση, την οποία διατηρεί ακόμη και στα χρόνια της παρακμής.

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο