Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 9ο Μηχανική  (μεταφέρεται στην ΣΤ΄ τάξη)

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΦΕ2: Οι δυνάμεις (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168)

Για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την αλλαγή του σχήματος ενός σώματος ή την αλλαγή της ταχύτητάς του, χρησιμοποιούμε την έννοια της δύναμης.


Τις δυνάμεις δε μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχουν από τα αποτελέσματά τους.


Ο κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με τις δυνάμεις λέγεται Μηχανική

Όταν σε ένα σώμα ασκείται δύναμη, τότε μπορεί να προκληθεί:


Αλλαγή στην  κινητική κατάσταση του σώματος  

Για να αρχίσει να κινείται ένα σώμα, ενώ ήταν ακίνητο,

για να σταματήσει να κινείται,

για να κινηθεί πιο γρήγορα ή πιο αργά, αλλά και

για να αλλάξει η κατεύθυνση στην οποία κινείται,


Αλλαγή στο σχήμα του που μπορεί να είναι ή μόνιμη ή προσωρινή


Αλλαγή της κινητικής κατάστασης (το σώμα με τη δύναμη που ασκείται αρχίζει να κινείται.)

Αλλαγή της κινητικής κατάστασης (το σώμα με τη δύναμη που ασκείται αρχίζει να κινείται.)

Αλλαγή της κινητικής κατάστασης - αλλαγή κατεύθυνσης. (Επίσης στιγμιαία διακοπή κίνησης και αλλαγή ταχύτητας)

Αλλαγή στο  σχήμα
(
προσωρινή παραμόρφωση.)

(Όταν του κρεμάμε ένα βάρος, από την θέση Α πηγαίνει στην θέση Β.

​Όταν του βγάλουμε το βάρος, ξαναπηγαίνει στην θέση Α.)

Αλλαγή στο  σχήμα (μόνιμη παραμόρφωση.)

Αλλαγή της κινητικής κατάστασης - αλλαγή κατεύθυνσης.. Τα χέρια των παιδιών ασκούν δύναμη στην μπάλα και της αλλάζουν κατεύθυνση:

Αλλαγή της κινητικής κατάστασης -
Διακοπή κίνησης

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑ - Eureka (Mεταγλωττισμένο)

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Όταν σε ένα σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις από διάφορες κατευθύνσεις, μπορεί να μην παρατηρούμε κανένα από τα παραπάνω αποτελέσματα.

 

Λέμε τότε ότι το σώμα ισορροπεί.


Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το αποτέλεσμα κάθε δύναμης δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο μεγάλη είναι, αλλά και από την κατεύθυνση προς την οποία ασκείται.

Πώς συμβολίζονται οι δυνάμεις;

Τις δυνάμεις τις συμβολίζουμε με βέλη, τα οποία σχεδιάζουμε με κατεύθυνση προς εκεί όπου ασκείται η δύναμη.

Όσο πιο μεγάλη είναι μία δύναμη, με τόσο μεγαλύτερο βέλος την σχεδιάζουμε.


Πώς μετράμε τις δυνάμεις


Το μέγεθος των δυνάμεων μπορεί να μετρηθεί με δυναμόμετρο σε μονάδες Νιούτον (Newton) το οποίο συμβολίζεται: 1 Ν

Συμβολίζονται με ένα βέλος προς την κατεύθυνση που ασκούνται.


(Το όνομα Νιούτον προέρχεται από την αγγλική προφορά του ονόματος του μεγάλου Άγγλου Φυσικού Ισαάκ Νεύτωνα).Ισαάκ Νεύτων

Αλλαγή της κινητικής κατάστασης - Αναλόγως με τη δύναμη που εφαρμόζουμε μπορεί να έχουμε: Έναρξη κίνησης - Διακοπή κίνησης - Αύξηση ταχύτητας - Μείωση ταχύτητας - Αλλαγή κατεύθυνσης

Εφαρμοζόμενη δύναμη

Το βαγόνι δεν κινείται επειδή οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του είναι ίσες (350Ν) και αντίθετες.

Μάζες και ελατήρια

Ισορροπία ροπών

Δυνάμεις και κίνηση

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά

ΒΑΡΥΤΗΤΑ - Eureka (Mεταγλωττισμένο)

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

 Ζωή Χωρίς Βαρύτητα

 Εισαγωγή στη βαρύτητα -
 Νόμος της παγκόσμιας έλξης

 Η πραγματική φύση της βαρύτητας

Το μαγνητικό πεδίο της Γης

Παρουσιάσεις

QUIZ

ΦΕ1. Η ταχύτητα   (έχει αφαιρεθεί από την ύλη)

ΦΕ2. Οι δυνάμεις (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168)

ΦΕ3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση (Αφαιρούνται οι σελ. 172-173)

ΦΕ4. Πώς μετράμε τη δύναμη

ΦΕ5. Τριβή: μία σημαντική δύναμη  

ΦΕ6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

ΦΕ7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

ΦΕ8. Η πίεση

ΦΕ9. Η υδροστατική πίεση  

ΦΕ10. Η ατμοσφαιρική πίεση

Επανάληψη Μηχανική  

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ