Επιλέξτε Ενότητα

Κεφάλαιο 1  
Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Κεφάλαιο 2
Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Κεφάλαιο 3
Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Κεφάλαιο 4
Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

Κεφάλαιο 5
Η οικονομική ζωή

Κεφάλαιο 6
Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Κεφάλαιο 7
Οι δάσκαλοι του Γένους

Κεφάλαιο 8
Ο Ρήγας Βελεστινλής και
ο Αδαμάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 9
Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Κεφάλαιο 10
Οι αγώνες των Σουλιωτών

1.Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου 2.Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί Η οικονομική ζωή Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών Οι δάσκαλοι του Γένους Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής Οι αγώνες των Σουλιωτών 9.Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Επαναληπτικό Β΄ενότητας

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Περιεχόμενα ενότητας:

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453, σήμανε την υποδούλωση του ελληνικού κόσμου σε ξένους κυριάρχους για περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, το ελληνικό έθνος στηρίχθηκε κυρίως στην ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Διατήρησε, έτσι, την ιδιαιτερότητά του και διεκδίκησε την ελευθέρια του με τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821.

Ενότητα B:
Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική καιτη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης