Επιλέξτε ενότητα


 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


   ενότητα 1    

Κεφ. 1 - Υπενθύμιση – Α' μέρος

Κεφ. 2 - Υπενθύμιση – Β' μέρος

Κεφ. 3 - Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Κεφ. 4 - Οι φυσικοί αριθμοί

Κεφ. 5 - Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 6 - Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 7 - Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

1ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 2   

Κεφ. 8 - Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 9 - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 10 - Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Κεφ. 11 - Κριτήρια διαιρετότητας

Κεφ. 12 - Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 3   

Παιχνίδια με κλάσματα

Κεφ. 13 - Οι κλασματικοί αριθμοί

Κεφ. 14 - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Κεφ. 15 - Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Κεφ. 16 - Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Κεφ. 17 - Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Κεφ. 18 - Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 19 - Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα  - Αντίστροφοι αριθμοί

Κεφ. 20 - Διαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 21 - Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

3ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 4   

Κεφ. 22 - Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

Κεφ. 23 - Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Κεφ. 24 - Πιθανότητες

4ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 5     

Κεφ. 25 - Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Κεφ. 26 - Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

Κεφ. 27 - Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 28 - Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 29 - Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 30 - Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 31 - Η έννοια του ποσοστού

Κεφ. 32 - Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

5ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 6   

Κεφ. 33 - Οι αρνητικοί αριθμοί

Κεφ. 34 - Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Κεφ. 35 - Ισότητες και ανισότητες

6ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 7   

Κεφ. 36 - Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

Κεφ. 37 - Προσανατολισμός στον χώρο

Κεφ. 38 - Είδη γωνιών

Κεφ. 39 - Μέτρηση γωνιών

Κεφ. 40 - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Κεφ. 41 - Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Κεφ. 42 - Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Κεφ. 43 - Συμμετρία

Κεφ. 44 - Κύκλος -Μήκος κύκλου

7ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 8   

Κεφ. 45 - Μονάδες μέτρησης του μήκους

Κεφ. 46 - Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος

Κεφ. 47 - Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

Κεφ. 48 - Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

Κεφ. 49 - Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος

Κεφ. 50 - Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Κεφ. 51 - Μονάδες μέτρησης της μάζας

Κεφ. 52 - Μονάδες μέτρησης του χρόνου

8ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Μαθηματικά Ε΄ Τάξης

Εργασίες Κεφαλαίων και Επαναληπτικά


Ενότητα 1: Κεφάλαια 1-7 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ flip)

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1-7                  εκτυπώσιμο flip  pdf

Επαναληπτικό Ενότητα 1                    εκτυπώσιμο flip  pdf


Ενότητα 2: Κεφάλαια 8-12 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ flip)

Ενότητα 2: Κεφάλαια 8-12                 εκτυπώσιμο flip  pdf

Επαναληπτικό Ενότητα 2                    εκτυπώσιμο flip  pdf


 Ενότητα 3: Κεφάλαια 13-21 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ)

 Ενότητα 3: Κεφάλαια 13-21               εκτυπώσιμο flip  pdf

 Επαναληπτικό Ενότητα 3                   εκτυπώσιμο flip  pdf


Ενότητα 4: Κεφάλαια 22-24 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ)

Ενότητα 4: Κεφάλαια 22-24                εκτυπώσιμο flip  pdf

Επαναληπτικό Ενότητα 4                    εκτυπώσιμο flip  pdf


Ενότητα 5: Κεφάλαια 25-32 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ)

Ενότητα 5: Κεφάλαια 25-32                εκτυπώσιμο flip  pdf

Επαναληπτικό Ενότητα 5                    εκτυπώσιμο flip  pdf


Ενότητα 6: Κεφάλαια 33-35 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ)

Ενότητα 6: Κεφάλαια 33-35                εκτυπώσιμο flip  pdf

Επαναληπτικό Ενότητα 6                    εκτυπώσιμο flip  pdf


Ενότητα 7: Κεφάλαια 36-44 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ)

Ενότητα 7: Κεφάλαια 36-44                εκτυπώσιμο flip  pdf

Επαναληπτικό Ενότητα 7                    εκτυπώσιμο flip  pdf


Ενότητα 8: Κεφάλαια 45-52 & Επαναληπτικό (ΔΕΙΓΜΑ)

ΔΕΝ προβλέπεται η δημιουργία του για φέτος.


Οι εκτυπώσιμες εργασίες σε μορφή flip pdf μπορούν να εκτυπωθούν μόνο μέσω υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δείτε ένα δείγμα εκτυπώσιμου flip pdf