Ε΄ ΤΑΞΗ  Γεωγραφία

     Κεφάλαιο 1ο : Ο χάρτης

        τι είναι χ­άρτης.­

        για τη χρησιμότητα του­ χάρτη στη ζωή των ανθρώπων.

    Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών

        για τα διαφορετικά είδη των χαρτών.

        να βρίσκετε τις κύριες πληροφορίες που δίνει ο χάρτης.

    Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

        για τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη.

        για το υπόμνημα.

    Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

        τι είναι η κλίμακα του χάρτη.

        πώς να υπολογίζετε αποστάσεις με τη βοήθεια της κλίμακας.

    Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

        τι είναι προσανατολισμός.

        να χρησιμοποιείτε την πυξίδα και το χάρτη για τον προσανατολισμό σας.

        για τη σχετική θέση ενός τόπου στο χάρτη.

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

το χάρτη

τα είδη των χαρτών

την ταυτότητα (τίτλο και υπόμνημα) του χάρτη

την κλίμακα του χάρτη

τον προσανατολισμό με τη βοήθεια του χάρτη

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

να διακρίνετε τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο χάρτη.

να βρίσκετε την Ελλάδα σε κάθε χάρτη.

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

να βρίσκετε τη θέση της Ελλάδας στο χάρτη των Βαλκανίων, της Ευρώπης, και της Γης.

τα σύνορα της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

να περιγράφετε τον οριζόντιο διαμελισμό της Ελλάδας

να βρίσκετε στο χάρτη τα ακρωτήρια, τις χερσονήσους, τους κόλπους, τους πορθμούς και τους ισθμούς της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

τα πελάγη της Ελλάδας.

να σχεδιάζετε τ­ο χάρτη της Ελλάδας και να σημειώνετε τις γνωστότερες θάλασσες.

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

για τα μεγάλα ελληνικά νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα.

σε ποια πελάγη βρίσκονται τα μεγάλα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα.

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της ζωής στα νησιά.

για τις ασχολίες των νησιωτών. 

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

για τις μεγάλες ελληνικές πόλεις - λιμάνια.

ποιοι παράγοντες βοήθησαν στην ανάπτυξή τους.

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και οι οροσειρές της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

να εντοπίζετε στο γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας τις πεδιάδες και να τις ονομάζετε.

σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η κάθε πεδιάδα.

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

ποιες είναι οι ασχολίες των ανθρώπων που ζουν στα βουνά και τις πεδιάδες.

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν στα βουνά.

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος

τι ονομάζουμε κλίμα.

τι είναι καιρός.

να διακρίνετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο κλίμα και στον καιρό μιας περιοχής.

Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας

από τι εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής.

για τους διαφορετικούς κλιματικούς τύπους που παρουσιάζονται στις περιοχές της χώρας μας.

Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

να συσχετίζετε τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής με τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες.­

Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας

τα μέρη, από τα οποία α­ποτελείται ένας ποταμός.

για τους μεγαλύτερους ποταμούς της χώρας.

Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας

τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας.

να βρίσκετε στο χάρτη τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας.

Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας

για τις δραστηριότητες των ανθρώπων, οι οποίες ρυπαίνουν τα ποτάμια και τις λίμνες.

για τη σημασία των ποταμών και των λιμνών στη ζωή των ανθρώπων.

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας

τι είναι η χλωρίδα και η πανίδα.

για τα φυτά και τα ζώα που συναντάμε στη χώρα μας.

για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα φυτά και τα ζώα μιας περιοχής.

Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας

τι ονομάζουμε βλάστηση μιας περιοχής και σε τι διαφέρει από την έννοια της χλωρίδας.­

για τα σημαντικότερα είδη βλάστησης που έχει η Ελλάδα.

Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

τι είναι οικοσύστημα.

για τα γνωστότερα οικοσυστήματα της χώρας μας.

γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα οικοσύστηματα.

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

για τις μεταβολές στην επιφάνεια της Γης και πού αυτές οφείλονται.

τι είναι διάβρωση και πού οφείλεται.

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση από τα ηφαίστεια και τους σεισμούς.

τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού.

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 

να ξεχωρίζετε τα φυσικά από τα ανθρωπογενή αίτια των καταστροφών.

πώς πρέπει οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές.


   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:


Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

απεικόνιση, χάρτης, ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, γενικός χάρτης, ­γεωμορφολογικός χάρτης, θεματικός χάρτης, πολιτικός χάρτης, τίτλος χάρτη, υπόμνημα χάρτη, κλίμακ­α, χαρτογράφος, προσανατολισμός, πυξίδα, σχετική θέση , ηπειρωτική ελλάδα, νησιωτική ελλάδα, χερσόνησος, ακρωτήριο, ακτογραμμή, ακτογραφικά στοιχεία, διώρυγα, ισθμός, κόλπος, όρμος, πορθμός, οριζόντιος διαμελισμός , νησιωτικό σύμπλεγμα, καιρικές συνθήκες, επίνειο, κατακόρυφος διαμελισμός, ορ­οσειρά, φαράγγι, ηπειρωτική ελλάδα, κοιλάδα, οροπέδιο, παράλια πεδιάδα , ορεσίβιο ς, συνεταιρισμός, καιρός, κλίμα, πρόγνωση καιρού, εύκρατο μεσογειακό κλίμα, τοπικές συνθήκες, μελτέμια, υψόμετρο , εκβολές, πηγές, ρ­οή, φαράγγι, έλος, πανίδα, παραλίμνια βλάστηση, χλωρίδα, αποξήρανση, άρδευση, βιώσιμο, ύδρευση, ενδημικά φυτά, πανίδα , βλάστηση, ποώδης βλάστηση, ψυχρόβιο φυτό, αβιοτικό, βιοτικό, οικοσύστημα, πόροι, διάβρωση, αιολική διάβρωση, όξινη βροχή, προσχωσιγενές έδαφος, υδάτινη διάβρωση, υλοτομία, ηφαιστειακή τέφρα, ηφαιστειογενή εδάφη, σεισμογενής περιοχή, αυτανάφλεξη 


   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

τους κατοίκους της

τον πληθυσμό της

τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της

τα μεγάλα αστικά κέντρα

τις πόλεις

τη διοικητική οργάνωση

τις περιφέρειες

τους νομούς

την αγροτική παραγωγή

την κτηνοτροφική παραγωγή και την αλιεία

τη δασική παραγωγή και τον ορυκτό πλούτο

τη βιομηχανική παραγωγή

τις υπηρεσίες

τις συγκοινωνίες

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

το φυσικό περιβάλλον και τους κατοίκους της Κύπρου

τον Ελληνισμό της Διασποράς

τις ελληνικές εστίες της αρχαιότητας

Ενότητα Δ:  Ελληνισμός εκτός συνόρων

Κεφάλαιο 44ο: Κύπρος: το φυσικό της περιβάλλον

για τη γεωγραφική θέση και τα κυριότερα γεωμορφολογικά στοιχεία της Κ­ύπρου.

Κεφάλαιο 45ο: Κύπρος : το ανθρωπογενές της περιβάλλον

για τους κατοίκους της Κύπρου και τον πολιτισμό της.

Κεφάλαιο 46ο: Ο ελληνισμός της διασποράς

για τους Έλληνες, που κατοικούν σε πολλά σημεία του κόσμου.

Κεφάλαιο 47ο: Το ελληνικό στοιχείο σε αρχαίες ελληνικές εστίες

ορισμένα στοιχεία της ζωής των Ελλήνων στις αρχαίες ελληνικές εστίες, που βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα.

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

για την ιστορία­ της ελληνικής φυλή­ς.

για τα αθάνατα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού.

γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα μνημεία του πολιτισμού μας.

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

για τον πληθυσμό της Ελλάδας.

τι είναι η απογραφή του πληθυσμού και γιατί πρέπει να γίνεται.

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της χώρας μας και από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτή η κατανομή.

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

για τη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων και τα πλεονεκτήματα της ζωής σε αυτά.

για τις έννοιες της αστυφιλίας και της αστικοποίησης.

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

για τις μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

για τους ­λόγους που έκαναν γνωστές τις πόλεις αυτές

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

γιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση της χώρας μας.

για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

για τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες της χώρας μας.

Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

τους νομούς της χώρας μας, τις πρωτεύουσές τους και τις γνωστότερες πόλεις τους.

Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.

τις περιοχές της παραγωγής τους.

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

για τα κτηνοτροφικά προϊόντα­ και τα αλιεύματα που παράγονται στη χώρα μας.

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

για τα οφάλη που προσφέρουν ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας.

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στη χώρα μας και τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματά της.

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

για τις Υπηρεσίες και τη σημασία τους στην καθημερινή μας ζωή.

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

για το συγκοινωνιακό δίκτυο­ της χώρας.

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

ποιες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σελίδα της Γεωγραφίας μεταφέρθκε εδώ